ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.impala.hu (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerint távollévők között létrejött szerződésnek minősül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az Impala Bútorkereskedő Kft. által üzemeltetett Webáruházon keresztül történik.

 

A Webáruház címe: www.impala.hu

A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Impala Bútorkereskedő Kft.
Székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b.
Cégjegyzékszám: 01-09-683503
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:10317864-2-41
Statisztikai számjele: 10317864-4759-113-01
Bankszámla szám: 10404065-40611886-00000000
Képviseli: Pap Géza ügyvezető

Az Impala Bútorkereskedő Kft. által forgalmazott valamennyi termék megvásárolható, illetve megrendelhető az Impala Bútorkereskedő Kft. bútorboltjában (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b.) személyesen, telefonon (06-1-270-9700, 06-1-270-9770), faxon (06-1-270-9708) vagy e-mailben (impala@impala.hu).

 

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

A regisztráció, illetve vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit.

A rendelés menete

  • regisztráció
  • a kosár használata
  • a megrendelés összeállítása
  • az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
  • a megrendelés elküldése
  • a megrendelés visszaigazolása.

 

Regisztráció

Ahhoz, hogy a felhasználó a Webáruházból rendelhessen, regisztrálnia kell.

A regisztrációhoz feltétlen szükséges egy felhasználói név és egy jelszó és további adatok megadása. Ezek segítségével tud a felhasználó később belépni a rendszerbe, ahol követheti megrendeléseinek állapotát.

A későbbi megrendeléseknél a korábban itt megadott adatokat már nem kell újra megadni.

A regisztráció után a felhasználó a szerződés, azaz a megrendelés megtételéig elektronikus levelek útján és telefonon is kommunikálhat a szolgáltatóval, ám a felhasználó általi megrendelést követő visszaigazoló e-mail elfogadása vagy annak válasz nélkül hagyása egyértelmű megrendelést jelent, az adásvételi szerződés létrejön a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, arra a magyar jog az irányadó jog, a szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak áfa-val növelt bruttó árak.

 

Szállítási határidők, személyes átvétel, kiszállítás

A szállítási határidők a termékek bemutató oldalin olvashatók. A termékek átvételének, illetve kiszállításának időpontjáról a szolgáltató a vásárlóval előzetesen egyeztet. A vásárló köteles a termék átvételének időpontjában a csomagolás sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok

– személyesen készpénzben, bankkártyával, hitelkártyával vagy American expressz kártyával,

– banki átutalással (előre utalás), PayPal

– utánvéttel történő teljesítés: a terméket a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat szállítja ki a vásárló által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj hozzáadódik.

– postai utánvéttel történő átvétel esetén a megrendelt termék árát a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni.

 

Elállási jog

A vásárló a szerződéstől az áru átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szereplő nyilatkozatminta felhasználásával (mely innen tölthető le).

A vásárló az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket sérülésmentesen és épségben vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen csomagolásban történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, tehát az Impala Bútorkereskedő Kft. áruházába történő visszaszállítás díját. Elállás esetén a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni  a vásárlónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket.

A visszaszolgáltatott termék árát lehetőség szerint azonnal, de maximum 14 nap alatt a Szolgáltató visszafizeti.

Az elállás joga nem gyakorolható a vásárló általi átvételt követően megsérült termékekre.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Az Impala Bútorkereskedő Kft. webáruházában megrendelt árucikkekre a Szolgáltató a termékoldalon is jelzett minőségi garanciát vállal.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai irányadóak.

A Szolgáltató a törvényben előírt kötelezettségein felül biztosítja a gyártók által kínált extra garanciális lehetőségek igénybevételét.

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a szolgáltató 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b. szám alatti bútorboltjában. Ekkor a szolgáltató a kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát a vásárló részére átadja.

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a szolgáltatónak küldött levélben (levélcím: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b.), vagy elektronikus levélben (e-mail cím:  impala@impala.hu) is.

A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

 

Adatkezelés

(ld. Adatkezelési Szabályzat)

A Szolgáltató a felhasználók/vásárlók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése érdekében tárolja. A Szolgáltató a felhasználók/vásárlók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a felhasználók/vásárlók adatainak kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései szerint jár el.

A regisztrációnál megadott adatokat a felhasználó/vásárló bármikor módosíthatja vagy törölheti.

 

Egyéb

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a jóhiszemű egyeztetések nem járnak eredménnyel, úgy a felhasználó/vásárló lakóhelye szerint illetékes békéltető testület, illetve végső soron a per szerint illetékes bíróság döntésének vetik alá magukat.

Ha a vásárló és az Impala Bútorkereskedő Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Impala Bútorkereskedő Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31, Fax: 06 (1) 488 21 86

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Comments are closed